Ansökan

Resestipendier

ÅForsk beviljar personliga stipendier för examensarbeten utomlands och till doktorander eller nyligen disputerande för presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser. Ansökningar om resestipendier insänds i ett (1) exemplar och ska vara ÅForsk tillhanda senast
29  september 2017 (beslut meddelas per brev i slutet av november 2017).

Till ansökan bifogas information om konferens eller mottagande institution och godkännande/tillstyrkan av uppgiften från handledare respektive redogörelse för avhandlings innehåll, kostnadsredovisning, titel på eventuell poster samt uppgift om medel sökts hos eller erhållits från annan forskningsfinansiär.

Ofullständiga eller försent inkomna ansökningar kommer inte att behandlas.

OBS! Vi beviljar stipendier endast för rese- och hotellkostnader samt konferensavgift.
Traktamentskostnader beviljas inte.

Du kan endast beviljas stipendium en gång från oss.

Viktiga datum!

Resestipendier 2017 period 1
Ansökningsperiod 1 avslutas 1 februari 2017
Resestipendier 2017 period 2
Ansökningsperiod 2 avslutas 29 september 2017
Forskningsanslag
Ansökningsperioden avslutas 1 mars 2017