Ansökan

Resestipendier

ÅForsk beviljar personliga stipendier för examensarbeten utomlands och till doktorander eller nyligen disputerande för presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser. Ansökningar om resestipendier insänds i ett (1) exemplar och ska vara ÅForsk tillhanda senast 29  september 2017 (besked om beslut fås tidigast under november).

Till ansökan bifogas information om mottagande institution och godkännande/tillstyrkan av uppgiften från handledare respektive redogörelse för avhandlings innehåll, kostnadsredovisning, titel på eventuell poster samt uppgift om medel sökts hos eller erhållits från annan forskningsfinansiär.

Viktiga datum!

Resestipendier 2017 period 1
Ansökningsperiod 1 avslutas 1 februari 2017
Resestipendier 2017 period 2
Ansökningsperiod 2 avslutas 29 september 2017
Forskningsanslag
Ansökningsperioden avslutas 1 mars 2017